Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

20 Μαΐου, 2021 11:09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.1.2 (εξοικονόμηση ύδατος).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η 15/07/2021

Ενδεικτικά οι βασικότερες  επιλέξιμες επενδύσεις είναι:
-Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης),  αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.
-Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.)
-Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης,
-Γεωτρήσεις αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
-Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών(ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα)

Ετικέτες: