Παράταση έως 23/12 για την υποβολή αιτήσεων πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Βισαλτίας που κατέχουν θέση χωρίς διοικητική πράξη

13 Δεκεμβρίου, 2022 10:04

Παράταση έως 23/12 για την υποβολή αιτήσεων πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Βισαλτίας που κατέχουν θέση χωρίς διοικητική πράξη

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση θέσεων στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βισαλτίας, (Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, και Δημητριτσίου) και κατέχουν θέση χωρίς διοικητική πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βισαλτίας που κατέχουν θέση  σε αυτές χωρίς διοικητική πράξη υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία χορήγησης θέσεων υποβάλλοντας αιτήσεις συμμετοχής στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Βισαλτίας προκειμένου καταλάβουν κενές θέσεις των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βισαλτίας με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας.

Η αίτηση χορηγείται από τα γραφεία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση

β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,

γ) Φορολογική ενημερότητα,

δ) Εξόφληση τελών Λαϊκών Αγορών Δήμου Βισαλτίας

Επισημαίνεται ότι:

1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ

2. Η διαδικασία της Απόδοσης θέσης είναι υποχρεωτική για να διασφαλιστεί θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βισαλτίας με έκδοση διοικητικής πράξης τοποθέτησης του φορέα λειτουργίας.

3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «…Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.»

4. Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Βισαλτίας, στο τηλέφωνο 2322353436.

Ετικέτες: