ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ1-2021

1 Σεπτεμβρίου, 2021 14:32

Ο Δήμος Bισαλτίας ανακοινώνει την ανάρτηση των Oριστικών Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων (08 πλήρους απασχόλησης 6,5 ωρών και 06 μερικής απασχόλησης 03 ωρών) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την αριθμό ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 με ΑΠ 9227/12-8-2021.