ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

29 Απριλίου, 2024 14:05

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, θέσπισε έναν Κανονισμό Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέχρι τις 10/06/2024 θα πρέπει να υποβάλουν στον οικείο Δήμο, δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας με την οποία να δηλώνεται ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου τους σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση αρμόδιου Τεχνικού Επιστήμονα.


Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα
προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της.


Αφορά τα ακίνητα που έχουν κτίσμα και βρίσκονται:
• σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις
• σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και
ανώµαλων εδαφών είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές.
• σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες
επί ανώµαλων εδαφών)
• βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας 300 µέτρων από τα όρια δασικών
εκτάσεων
• βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή
αναδασωτέες εκτάσεις
• βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό:
Θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε μηχανικό/ αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα ο οποίος θα εξετάσει το ακίνητο με το κτίριο και στη συνέχεια θα συντάξει Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση τα οποία οφείλει να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας μέχρι τις 10/05/2024.

Μετά την υποβολή της Τεχνικής έκθεσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται εντός ενός µηνός , σε κάθε περίπτωση, µέχρι τις 10/06/2024 να υποβάλει τη Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνει την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς.


Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα και η Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές.

Ετικέτες: