ΔΕΥΑΒ: Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης

4 Αυγούστου, 2022 13:00

ΔΕΥΑΒ: Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης

Έχοντας υπόψιν:

1. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 Άρθ. 118, σύμφωνα με την οποία, προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..
2. Τα οριζόμενα στην παρ. 4 Άρθ. 118 ¨Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους μελετητές – ομάδα μελέτης, του Πίνακα Αποδεκτών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.996,20 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨ ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:2017ΣΕ27510085 και ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5004195, και διαθέτει τον ΚΑΕ 15.11.02.0204 του προϋπολογισμού 2022 της ΔΕΥΑ του Δήμου Βισαλτίας. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τους εν γένει όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται παρακάτω, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 263/2022 θέμα Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (ΑΔΑ: 913ΤΩ9Β-Ω3Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (του Δήμου Βισαλτίας) και με την υπ’ αριθ. 57/2022 θέμα Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (ΑΔΑ: 6ΝΛΞ4653Ι1-Ε6Ξ)) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής Μελετητικό Πτυχίο τουλάχιστον Α τάξης ή και άνω για τις κατηγορίες 08 ή 09 ή 13 ή 18. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412 / 2016. Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι Έχει λάβει γνώση των τευχών της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» του Δήμου Βισαλτίας και των συνθηκών πεδίου και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. Αποδέχεται την συμμετοχή του στην ομάδα μελέτης και τον ορισμό εκπροσώπου της ομάδας Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας και της ΔΕΥΑΒ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜ_s

Συνημμένα:

1.Τεύχη

PROEKTIMHSH-AMOIBHS-SYMBOULOS_s

SYGGRAFH-YPOXREOSEON-SYMBOULOS_s

TEXNIKA-DEDOMENA-SYMBOULOS_s


2. Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-SYMBOULOS_s