Ανακοίνωση για την εκ νέου διενέργεια Προσωρινής Διανομής στις Ζώνες Έργου για την καλλιεργητική περίοδο 2021-22

21 Μαΐου, 2021 14:00

«Εκμίσθωση εκτάσεων του δημοσίου (Ζώνες Έργου) σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για καλλιέργεια»

Σε εφαρμογή της µε αριθ. 278449(481)/14-5-2021 (Α∆Α: 93Ν77ΛΛ-Φ∆9) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για την καλλιεργητική περίοδο 2021-22 να καταθέσουν εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για συµμετοχή στη διαδικασία εκμίσθωσης εκτάσεων στις ζώνες έργου της Π.Ε. Σερρών.
Η ανακοίνωση αφορά µόνο στις Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες που διαθέτουν Ζώνη Έργου. Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσωρινής διανομής είναι οι διαθέσιμες καλλιεργήσιμες εκτάσεις αυτής να µην επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση
αντιπληµµυρικών έργων από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
Η εκμίσθωση αφορά µόνο την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022 αρχίζοντας από την έκδοση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη και λήγει µε το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου (συγκομιδή των προϊόντων) και το τίμημα που θα επιβληθεί στους δικαιούχους θα είναι πέντε ευρώ (5€) το στρέµµα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τον Δήµο Βισαλτίας είναι στις 4 Ιουνίου 2021.

Παρακάτω αναλυτικά η ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης: