Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική Απασχόληση Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας της υπ΄αριθμ. 01/2012 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο στο ΚΕΠ Δ.Ε. Βισαλτίας (Δημητριτσίου)

kep_logoΟλοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. 01/2012 Προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κωδικός ΚΕΠ: 778), που εδρεύει στο Δήμο Βισαλτίας και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα  Δημητριτσίου της Δημοτικής Ενότητας Βισαλτίας.

Αντικείμενο του έργου:  είναι  η«Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.

Κατά του  πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας ,επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 
Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis