Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 4/4-2-2011 ΤΑΚΤIKΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

49/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2011 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ)

 Κηρύσσοντας ο κ. Πρόεδρος την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Γιαννακίδη Δ. που είπε τα εξής:

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Έχει υποβληθεί προς εξέταση από το Δημοτικό Συμβούλιο η παρακάτω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας :

 

[ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ             Νιγρίτα 4-02-2011

ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την ψήφιση των δαπανών του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ) που υπάγονται στο άρθρο 158 παρ.3 του νέου Δ.Κ.Κ. και ψηφίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα εισηγούμαστε την ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.:

 1.  Σε βάρος του ΚΑ. 00.6433.01 με τίτλο «ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 1.000,00 €.
 2.  Σε βάρος του ΚΑ 00.6434.01 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ 28/80 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)» ψηφίζεται πίστωση 4.375,02 €.
 3. Σε βάρος του ΚΑ 00.6434.02 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 1.250,01 €.
 4. Σε βάρος του ΚΑ 00.6441.01 με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ , ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ» ψηφίζεται πίστωση 1.500,00 €.
 5. Σε βάρος του ΚΑ 00.6443.02 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η΄ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 27.750,00 €.
 6. Σε βάρος του ΚΑ 00.6715.01 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ψηφίζεται πίστωση 68.000,00 €.
 7. Σε βάρος του ΚΑ 00.6715.02 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΠΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ψηφίζεται πίστωση 31.750,00 €.
 8. Σε βάρος του ΚΑ 00.6733.01 με τίτλο «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» ψηφίζεται πίστωση 2.250,00 €.
 9. Σε βάρος του ΚΑ 00.6734.01 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ψηφίζεται πίστωση 10.375,00 €.
 10. Σε βάρος του ΚΑ 00.6735.01 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ψηφίζεται πίστωση 13.500,00 €.
 11. Σε βάρος του ΚΑ 70.6474.01 με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 500,00 €.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]

Προτείνω την ψήφιση των παραπάνω πιστώσεων όπως εισηγείται η      Οικονομική Υπηρεσία.

 Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν ’αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ.Πρόεδρο και τον εισηγητή,έλαβε υπόψη του το άρθρο 158 παρ.3 του Ν.3463/2006 και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ) που υπάγονται στο άρθρο 158 παρ.3 του νέου Δ.Κ.Κ. σε βάρος των παρακάτω κωδικών εξόδων :

 1.Σε βάρος του ΚΑ. 00.6433.01 με τίτλο «ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 1.000,00 €.

 2.Σε βάρος του ΚΑ 00.6434.01 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ 28/80 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)» ψηφίζεται πίστωση 4.375,02 €.

 3.Σε βάρος του ΚΑ 00.6434.02 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 1.250,01 €.

4.Σε βάρος του ΚΑ 00.6441.01 με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ , ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ» ψηφίζεται πίστωση 1.500,00 €.

 5.Σε βάρος του ΚΑ 00.6443.02 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η΄ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 27.750,00 €.

 6.Σε βάρος του ΚΑ 00.6715.01 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ψηφίζεται πίστωση 68.000,00 €.

 7.Σε βάρος του ΚΑ 00.6715.02 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΠΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ψηφίζεται πίστωση 31.750,00 €.

 8.Σε βάρος του ΚΑ 00.6733.01 με τίτλο «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» ψηφίζεται πίστωση 2.250,00 €.

9.Σε βάρος του ΚΑ 00.6734.01 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ψηφίζεται πίστωση 10.375,00 €.

10.Σε βάρος του ΚΑ 00.6735.01 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ψηφίζεται πίστωση 13.500,00 €.

11. Σε βάρος του ΚΑ 70.6474.01 με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ» ψηφίζεται πίστωση 500,00 €.

 Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2011