Προσκλήσεις Ο.Ε.

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου  2011, και ώρα 14:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι τα εξής:

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική  Επιτροπή ,  στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη  23  Αυγούστου   2011,  και ώρα 14:00. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση  την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.   η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας με θέματα ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι: