Πρακτικό της 16ης/01-09-2019 Ειδικής  συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας

200/2019   Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

201/2019   Πρακτικό Εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής

202/2019   Πρακτικό Εκλογής μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πρακτικό της 17ης/23-09-2019 τακτικής  συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας

203/2019  Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Βισαλτίας στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία  01-09-2019 έως 31-12-2023

204/2019  Απομάκρυνση κλωβού από το Γυμνάσιο –Λύκειο Νιγρίτας

205/2019  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 17.370,46  ευρώ για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.

206/2019  Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019

207/2019  Εξαγορά δασικών εκτάσεων επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη της Π.Ε.Σερρών για εκτάσεις ανήκουσες στο Δήμο Βισαλτίας

208/2019  Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412-2016

209/2019  Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο :«Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε.Τραγίλου και Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.

210/2019  Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών στις τράπεζες

211/2019  Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας  και του Δήμου Αμφίπολης

212/2019  Έγκριση τροποποίησης –παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας

213/2019  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ». Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

214/2019  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας

215/2019  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με  τον  διακριτικό τίτλο  «ΓΕΡΑΚΙΝΑ Τ.Δ. Α.Ε.».

216/2019  Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Δήμου Βισαλτίας.

217/2017 Συγκρότηση Επιτροπής επιλύσεως δια συμβιβασμού Φορολ. διαφορών  και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου  και δημοτών για το έτος 2019 και εφεξής

218/2019  Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκποίηση, εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων  κ.λ.

219/2019  Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου

220/2019  Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2019 και εφεξής.

221/2019  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού για την συμμετοχή του στην επιτροπή  εξέτασης της καταλληλότητας  σχολικών κτιρίων  

222/2019  Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

223/2019  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου  με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  Σύμβασης με  Δήμο Ηράκλειας  

224/2019  Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας λαϊκής Αγοράς –υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.

225/2019  Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

226/2019  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευές –Βελτιώσεις Δημοτικών Οδών».

227/2019  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή Υποστέγου στο Δημοτικό Σχολείο Λευκοτόπου

228/2019  Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ έτους 2018. 

229/2019  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

230/2019  Διάθεση δημοτικού  χώρου , για την εφαρμογή προγράματος στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

231/2019 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βισαλτίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» για αθλητικές εγκαταστάσεις

232/2019 Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ
18/06.10.2019 233 Έγκριση καταβολής της δαπάνης εξόδων κηδείας του Σώχαλη Ευάγγελου Προέδρου της Κοινότητας Αηδονοχωρίου
19/07.10.2019 234 Εκλογή 2 μελών από τη μειοψηφία του ΔΣ Βισαλτίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο
20/07.10.2019 235 Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 17.439,26 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.
20/07.10.2019 236 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.699,65 € για πρόστιμα ΚΟΚ.
20/07.10.2019 237 Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 53.880,00   € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
20/07.10.2019 238 Αποδοχή χρηματοδότησης για τα Γερακίνεια. Έγκριση 20ης   αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.
20/07.10.2019 239
20/07.10.2019 240 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.930,00 € για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου .Έγκριση 21ης αναμόρφωσης
20/07.10.2019 241 Απόδοση ποσών σχολικής περιουσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας .
20/07.10.2019 242 Καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής του Δήμου , ο οποίος θα προτείνει εκπρόσωπο στη ΔΕΥΑΒ
20/07.10.2019 243 Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας»
20/07.10.2019 244 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
20/07.10.2019 245 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
20/07.10.2019 246 Έγκριση 1ου (Α.Π.Ε.) για το έργο   «Συμπληρωματικά έργα δίπλα από Δημαρχείο λόγω υπογείωσης καλωδίων Δ.Ε.Η.
20/07.10.2019 247 Έγκριση 1ου   (Α.Π.Ε.) για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βισαλτίας
20/07.10.2019 248 Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Τερπνής.
20/07.10.2019 249 Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Αηδονοχωρίου.
20/07.10.2019 250 Έγκριση αποζημίωσης της συνταξιοδοτούμενης   υπαλλήλου ΙΔΑΧ κ. Ηλά Χαρίκλειας.
20/07.10.2019 251 Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 87-2016   απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου   με θέμα   «Απόδοση ποσών σε σχολικές επιτροπές».
22/30.10.2019 252 Ψήφισμα ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Πρόξενου στις Σέρρες
22 /30.10.2019 253 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.
22 /30.10.2019 254 Εκλογή αντιπροσώπων-μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
22 /30.10.2019 255 Έγκριση 22ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.
22 /30.10.2019 256 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Βισαλτίας
22 /30.10.2019 257 Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού στην κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών
22 /30.10.2019 258 Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου ,της Δ.Ε.Υ.Α.Β.και της ΠΚΜ

 

 

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ

23/13.11.2019

260

 

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού   40.110,84 € για την εκτέλεση του έργου   με τίτλο :«Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων , Δήμου Βισαλτίας».

 

23/13.11.2019

 

261

 

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

 

23/13.11.2019

 

262

 

Κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση κτιρίων.

 

23/13.11.2019

 

263

 

Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 377.900,00 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας   βάσει της   αριθ.30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

23/13.11.2019

 

264

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019(9μηνο 2019) , για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.

 

23/13.11.2019

 

265

 

Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.

 

23/13.11.2019

 

266

 

Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: « Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας

23/13.11.2019

267

Έκδοση Διαπιστωτικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων του οργάνου διοίκησης της Κοινότητας Αηδονοχωρίου   μετά την κένωση της θέσης του Προέδρου.

 

23/13.11.2019

 

268

 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

 

23/13.11.2019

 

269

 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

 

23/13.11.2019

 

270

 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

 

23/13.11.2019

 

271

 

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Ορισμός μελών για τη συγκρότησή της .

23/13.11.2019

272

Έγκριση της εισηγητικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου της   Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας .

23/13.11.2019

273

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου με τίτλο :«Επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής   ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι εγκατεστημένο στο υπ΄αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

274

Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2020-2021.

23/13.11.2019

275

Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας     Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2020-2021

23/13.11.2019

276

Έγκριση νέας παράτασης (2η)προθεσμίας ισχύος της άδειας εκσκαφής που χορηγήθηκε στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου :Τεχνικές Εργασίες κατασκευής και συντήρησης υποδομών περιοχής Α .  

23/13.11.2019

277

Συναίνεση ή μη του Δήμου Βισαλτίας για την χορήγηση άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Σερρών διενέργειας ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Δάφνης –Ορέσκειας.

23/13.11.2019

278

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής

279

Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 44/1987 απόφασης του Δ.Σ.του πρώην Δήμου Νιγρίτας και λήψη σχετικής απόφασης για το αίτημα του κ.Ζιώγα Γεώργιου του Βασιλείου.

280

Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας λαϊκής Αγοράς –υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.  

23/13.11.2019

281

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου».

23/13.11.2019

282

Έγκριση 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

23/13.11.2019

283

Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

23/13.11.2019

284

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού   18.771,07 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα