1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
  3. ΜΕΛΕΤΗ (1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ )

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.


2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.


3.ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.