Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό 8.677.242,46 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Υδραυλικών Έργων προϋπολογισμού 8.677.242,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr(ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα-Α/Α συστήματος 88245), στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ελ. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας 2322353449, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 173.545,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία της προκήρυξης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ Η.Μ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΈΡΓΟΥ ΑΡ 090320

Ε Δ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ 

PROC Y

1.1 ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ

3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ

3.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ

3.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

3.6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

3.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά του Πρόσωπα για 12 μήνες» συνολικού προϋπολογισμού 54.006,59€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.553,70€) και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες. Η προμήθεια χωρίζεται σε 5 ομάδες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω).

Δείτε παρακάτω:

  1. Τη σχετική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  3. Τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ
  4. Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθμό 48/2018 Α.Δ.Σ είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3-Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος, ΤΕ 4-Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς, ΔΕ 38-Χειριστών Η.Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

«Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17 (Χουμνικό-Σιτοχώρι-Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» προϋπολογισμού 161.290,32 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23-03-2020 και ώρα 9:00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ,είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς ΔΕ 38 Χειριστών Η Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωση, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:          «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 8.677.242,46 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05-03-2020 και ώρα 11.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του  Αντιδημάρχου Υποδομών Βαδικόλια Θεόδωρου.

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.897,19 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.755,80 €   ΦΠΑ : 13.141,39 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Tη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2Ος όροφος –οδός Ηρώων 2 , στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Διευθύντριας του Δημοτικού Μαυροθάλασσας και στο Δημοτικό κατάστημα στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ 2322353443, απ’ όπου και μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.            

    ΔΕΙΤΕ:

Την περίληψη της Διακήρυξης

Τη σχετική  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ