Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Διακηρύξεις

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2Ος όροφος –οδός Ηρώων 2 , στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Διευθύντριας του Δημοτικού Μαυροθάλασσας και στο Δημοτικό κατάστημα στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ 2322353443, απ’ όπου και μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.            

    ΔΕΙΤΕ:

Την περίληψη της Διακήρυξης

Τη σχετική  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                                     

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 14826/13-12-2019 Διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Αρμουτσή Β.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.590,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 47.250,00€   ΦΠΑ : 11.340,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της και έως 31-12-2020.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/01/2020 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2019 και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της καθαρής αξίας για κάθε τμήμα που θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

ΔΕΙΤΕ:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Την σχετική ΜΕΛΕΤΗ

Το σχετικό ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας πρόκειται να αναθέσει τον καθαρισμό της σχολικής μονάδας ΕΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (8 αίθουσες) για το διάστημα από 02/01/20120 έως 30/06/2020 σε έναν εργολάβο καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου :

- Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 

 1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Εκκαθαριστικό 2018
 6. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η φυσική κατάσταση των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών ,ΗΡΩΩΝ 2 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, από 06/12/2019 έως 13/12/2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2322353443.(Αρμόδια υπάλληλος η κ. ΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ).

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2020-2022). Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 39.717,20 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 26 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 07/01/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 13/01/2020 και ώρα 10.00 . Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στην από 30/7/2019 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη για κάθε φορέα χωριστά και για κάθε οικονομικό έτος. Η διακήρυξη θα σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353428, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω.

ΔΕΙΤΕ:

 1. Την  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 2. Τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 3. Τη σχετική ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 4. Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ".

Η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας αφορά στο χρονικό διάστημα από την 8η Δεκεμβρίου 2019 και για έξι (6) μήνες.Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, σχετική οικονομική προσφορά έως στις 29/11/2019 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

       Δείτε σχετικά:

 1.  Την   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 2.  Την   Τεχνική Εκθεση

 3.  Τον   ενδεικτικό προυπολογισμό 

Το Δημοτικό Κέντρο, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.) Δήμου Βισαλτίας, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στα οποίο θα στεγαστεί ο Παιδικός Σταθμός Τερπνής.

Προς τούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης.

Δείτε την σχετική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ