Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου, για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», που εδρεύει στη Νιγρίτα, Δήμου Βισαλτίας, Νομού Σερρών, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο ΣΜΕ.

katharistriaΕκδόθηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των επιτυχόντων προσληπτέων, της υπ’ αριθμ. 8965/21-08-2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Βισαλτίας.

Ο Πίνακας αφορά στους επιτυχόντες, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας.

Δείτε τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό 62/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Βισαλτίας Σερρών, σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 1232/τ.Β/2011) με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. που αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
5. Την ανάγκη για άμεση πρόσληψη προσωπικού για το Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας .

Ανακοινώνει
Την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας με τη κάτωθι ειδικότητα:

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Διάρκεια Σύμβασης: Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 3-09-2020 έως και 07-09-2020, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας(21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).
Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Χατζητόλιου Βασιλική & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΪΟΣ ΒΑΔΑΡΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίο ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δυο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.   

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας,προκηρύσσει την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του διαρκεί όλη την δημοτική περίοδο και ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί για την διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανωτέρω επιλογή, να υποβάλλει δήλωση-αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στον Δήμο Βισαλτίας.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ