Εκτύπωση

Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Βισαλτίας  που  δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειάς τους,  καλούνται να προσέλθουν μέχρι 30 Ιουνίου 2015 στο Δήμο (αρμόδιος υπάλληλος Στράτος Καδής, τηλ. 2322020336), προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειές τους, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,

δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είχε λάβει την άδεια του.

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.