Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΤΡΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 10912/24-09-2019 Διακήρυξη. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διεύθυνση : www.promitheus.gov..

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.137,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.175,00€   ΦΠΑ : 1.962,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφή της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/10/2019 και ώρα 15:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 81,75€. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΤΕΥΔ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ