ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του νόμου 4412 / 2016 για την προμήθεια: «Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης στόλου απορριμματοφόρων και ζύγισης - ταυτοποίησης κάδων» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 50.000,02 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού στην Νιγρίτα στις 17/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (τέλος του χρόνου παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθανάσιος Κασακόγιας.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για όλα τα σχετικά και για αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα τεύχη που μπορούν να δουν και να κατεβάσουν από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής htttp://www.dimosvisaltias.gr (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 16925 / 2-11-2016). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Περίληψη και διακήρυξη θα δημοσιευθεί στους ιστότοπους https://diavgeia.gov.gr και www.eprocurement.gov.gr

            Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην έδρα του ΔΗΜΟΥ. ( Δήμος Βισαλτίας Ηρώων 2   62200 Νιγρίτα ).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.