Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι περιγραφόμενη υπηρεσία για αντιμετώπιση αναγκών της Υπηρεσίας:

Mετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αντικατάσταση, επισκευή και προσαρμογή της κεφαλής της
γεώτρησης, Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως, Λειτουργία υδραντλίας, Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος, Τσιμεντένεμα, κλπ

Για να δείτε την σχετική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας κάντε κλικ εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Διαχείρισης Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΕΚΚ σύμφωνα με την από 01/07/2020 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης ευρώ 24.800,00 με Φ.Π.Α. Για να διαβάσετε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην τακτική καθαριότητα των περιφερειακών κοιμητηρίων του Δήμου Βισαλτίας που υπάρχουν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες όπως απολύμανση των αποχωρητηρίων καθώς και καθαριότητα-επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής με βάση την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο :

«Υπηρεσίες ψεκασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου

Βισαλτίας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #24.800,0€#
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ

Περισσότερες πληροφορίες: πρόσκληση

Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο :

«Καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση ειδών και πληθυσμού κουνουπιών -
καταγραφή κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζωικό κεφάλαιο -
Έλεγχος υπολειμματικότητας σκευασμάτων, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.200,0€# (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση οικονομικού φορέα

O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5400/02-06-2020 Διακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και URL: www.dimosvisaltias.gr.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2322353445 (αρμόδια υπάλληλος Ανθυμίδου Ε.) και 2322353411 (αρμόδιος υπάλληλος Ντάλλης Σ.).

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές

Απόφαση ΟΕ για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Φύλλα Συμμόρφωσης