Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Διακηρύξεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / Α' / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011ΦΕΚ 32/Α'/ 2011). 3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α. 4) Το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017). 5) Την υπ' αριθμ. 56/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., έτους 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 8, 1ος Όροφος , Τ.Κ. 62200 - Νιγρίτα, από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα γίνεται δεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Βισαλτίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων για 24 μήνες» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού κάθε φορέα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.488,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 167.942,52 ευρώ με Φ.Π.Α. (13% & 24%) .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε:

Την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη κτηνίατρο για την φροντίδα αδέσποτων ζώων ( περισυλλογή, μεταφορά, κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση κλπ) σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, για την κάλυψη των αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και τεχνική έκθεση.

 

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 460.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/06/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 09/06/2020 και ώρα 10.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στις 1/2020 και 2/2020 σχετικές Μελέτες του Τμήματος Καθαριότητας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322020300, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Ντάλλης Σταμάτιος.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 1

ΜΕΛΕΤΗ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Τετάρτη 29-04-2020 και ώρα 14:00μ.μ.

Δείτε: 

1.  Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.  Την ΜΕΛΕΤΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17(Χουμνικό-Σιτοχώρι-Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» με προϋπολογισμό 161.290,32 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας προϋπολογισμού 161.211,46 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα - Α/Α συστήματος 88759), στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης - Ελ. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email:tΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δείτε παρακάτω:

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Τη  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ