Διακηρύξεις

Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Βέργης που ανέρχεται σε 2.702 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 1γ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες ίδια μέρα ώρα και τόπο. Για τις πιθανές επαναληπτικές δημοπρασίες δεν θα υπάρξει περαιτέρω δημοσίευση σε εφημερίδα.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 18,69 €/ χ.κ.μ. χωρίς Φ.Π.Α. ή 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης ΔήμουΒισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε και κατεβάστο τα σχετικό αρχείο 

O Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 3β(1/2) του Δημοτικού Δάσους Αηδονοχωρίου που ανέρχεται σε 2.388,00 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 3β(1/2).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 11.00πμ έως 11.30πμ. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες ίδια μέρα ώρα και τόπο. Για τις πιθανές επαναληπτικές δημοπρασίες δεν θα υπάρξει περαιτέρω δημοσίευση σε εφημερίδα.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 18,69 €/ χ.κ.μ. χωρίς Φ.Π.Α. ή 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης Δ.Βισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε και κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. 24% (104.379,98 με Φ.Π.Α. 24%).

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από δύο ομάδες, Α και Β. Η συμμετοχή στη δημοπρασία δύναται να γίνει με υποβολή προσφοράς είτε για την ομάδα Α και Β συνολικά, είτε χωριστά για οποιαδήποτε ομάδα, Α ή Β.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η-10-2020, ημέρα Πέμπτη. με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 13η -10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.183,55ευρώ, για την ομάδα Α, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ» και ποσού 500,00 ευρώ για την ομάδα Β, «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στην από 22-07-2020 Μελέτη που συντάχθηκε από το τον κ.Καδή Ευστράτιο-Γεωπόνο του Δήμου και θεωρήθηκε από την κ.Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη-Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας και αφορούν στην παροχή Υπηρεσίας για την «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. 24% (104.379,98 με Φ.Π.Α. 24%)
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και ο Κ.Α. αναλύεται στη Διακήρυξη.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353428, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος:Παλατίου Μεταξούλα

Δείτε και κατεβάστε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

Μελέτη

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή word)

ΤΕΥΔ (σε μορφή word)

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (Αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.501,60,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 17.340,00€ ΦΠΑ : 4.161,60 €). Η διάρκεια της σύμβασης για τον ανάδοχο θα είναι μέχρι 31-12-2020.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1% της καθαρής αξίας, για κάθε ομάδα που επιλέγεται για προσφορά. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΗΝ   135/2020 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ, στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα που θα χρησιμοποιούνται για την ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 240.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και δεν διαιρείται σε τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 26/10/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 02/11/2020 και ώρα 11.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στο από 21/02/2019 τεύχος «Προδιαγραφές Πράξης» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας και αφορά την Προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».
Η χρηματοδότηση είναι από το Πράσινο Ταμείο και από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και ο ΚΑ αναλύεται στη Διακήρυξη. Η διακήρυξη έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353411, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Ντάλλης Σταμάτιος.

Τεχνική Περιγραφή

Απόφαση ΟΕ περί Έγκρισης

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη Σύμβασης

ΕΕΕΣ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων

Οδηγίες Χρήσης Εγγεγραμένων Φορέων

 

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προκατασκευασμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού επενδύσεων καθιστικών χώρων για τους ημικυκλικούς καθιστικούς χώρους των κεντρικών πλατειών Νιγρίτας και Μαυροθάλασσας σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή.