Αποφάσεις Δημάρχου

Με την 500/2019 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος , με σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξή του, σε θέματα σε θέματα τεχνικών έργων.του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Απόφαση.

Με την 501/2019 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος , με σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξή του σε θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Απόφαση.

Τέλος, με την 502/2019 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος με σκοπό, την συμβουλευτική υποστήριξή του, σε θέματα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Απόφαση.

Στην παρ. 9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν στις τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας εισηγήθηκε προς τον Δήμαρχο τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου και τη διάθεση των κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμαρχος Βισαλτίας με την αριθμ. 479/08.10.2019 απόφασή του προέβη στον ορισμό των υπαλλήλων , οι οποίοι θα ασκούν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και των Τοπικών Εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας:

Δείτε τη σχετική 479/08.10.2019 απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας, με την 465/02.10.2019 απόφασή του, προέβη στην μετακίνηση της κ. Σωτηριάδου Ζωής, υπαλλήλου του Δήμου Βισαλτίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησε στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική Απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας

Για την επικουρία και την διοικητική υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου, εκδόθηκε η αριθμ 10.742/19.09.2019 απόφαση δημάρχου με την οποία ΚΑΛΕΙ τους τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωσης δυο (02) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών που διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες, ο Δήμαρχος Βισαλτίας Αθανάσιος Δ. Μασλαρινός με την υπ’ αριθμ.402/2019 απόφασή του, εξουσιοδότησε τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων, να υπογράφουν μια σειρά από πιστοποιητικά, θεωρήσεις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα με αρμοδιότητα εκχωρημένη απευθείας από το Νόμο

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση του Δημάρχου