Ο Δήμος Βισαλτίας προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Μηχανικό  για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα όπως:

- Παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε Τεχνικά Θέματα του Δήμου και των λοιπών νομικών προσώπων του Δήμου που ήδη υφίστανται και άλλων που τυχόν θα συστήσει ο Δήμος.

 - Επικουρία, οργάνωση και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 - Παρακολούθηση των τεχνικών έργων και η σύνταξη εκθέσεων προόδου αυτών, η συμμετοχή στην εκπόνηση, αξιολόγηση μελετών καθώς και η παρακολούθηση υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων.

Δείτε την με αριθμό πρωτοκ. 11.734/10.10.2019 σχετική ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ