Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

ergasiaΠροκειμένου ο ΤΟΕΒ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Οργανισμού σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

                       

                Κ Α Λ Ε Ι

       Τους ενδιαφερομένους μέχρι  31 / 03 / 2015 να υποβάλλουν αιτήσεις .

Α) Για χρονικό διάστημα ανώτατο όριο επτά (7) μηνών για τις εξής θέσεις:

  1.  ένας (1) εργάτης λειτουργίας
  2.  τρεις (3) υδρονομείς οι οποίοι θα απασχοληθούν στις περιοχές αντλιοστασίων του  δικτύου από Α1-Α8.
  3.  ένας (1) οδηγός γεωργικού ελκυστήρα.
  4.  ένας (1) εργάτης για συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου.
  5.  ένας (1 βοηθός ηλεκτροσυγκολλητού.
  6.  ένας (1) χειριστής σκαπτικού μηχ/τος.

Β) Για χρονικό διάστημα ανώτατο όριο τεσσεράμιση (4,5) μηνών για μία (1) θέση  ανειδίκευτου εργάτη για απασχόληση στα αντλιοστάσια του δικτύου Α1-Α8

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-WERTERTΕγκύκλιο με την οποία καλεί τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ της χώρας, ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015, για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος αφορά τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ) και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς των ΟΤΑ για το έτος 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι ΚΑΠ.

Η αποστολή των αιτημάτων για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα. Το σύνολο των αιτημάτων που θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) θα πρέπει να  έχουν περιέλθει σε αυτή έως τις 30-4-2015.

Στην εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες ανά κατηγορία αιτήματος.

Διαβάστε αναλυτικά την  εγκύκλιο.

34ΦΡ5Στην οριστικοποίηση των βελτιωτικών παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα για την κάλυψη 32.433 θέσεων προσωρινής κοινωφελούς εργασίας στους ΟΤΑ κατέληξαν η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ράνια Αντωνοπούλου και το προεδρείο της ΚΕΔΕ.

Αναλυτικότερα, οι δύο πλευρές, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους συμφώνησαν στα εξής σημεία:

- Στην επικαιροποίηση της ορθής κατανομής των αιτούμενων θέσεων ανά δήμο.

-Στην αναγκαιότητα περαιτέρω περιγραφής της θέσης εργασίας και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος.

- Στην καλύτερη ενημέρωση των ανέργων που θα επιλεγούν.Η ΚΕΔΕ συμφώνησε στην έκδοση υλικού στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο «χάρτης» των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ανέργων που θα τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες θέσεις.

Η συμφωνία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την ΚΕΔΕ αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των 32.433 θέσεων προσωρινής εργασίας σε ειδικότητες που έχουν ζητήσει οι δήμοι (σύμφωνα και με την απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας της Διαχειριστικής Αρχής του υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος). Της πολιτικής συμφωνίας προηγήθηκε τεχνική συνάντηση των δύο μερών, στην οποία αποσαφηνίστηκαν τα πεδία των παρεμβάσεων.

serres h 633 451Το Δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας με την 46/2015 πράξη του  αποφάσισε τη σύσταση επτά (07) θέσεων υδρονοµέων διανοµής του αρδευτικού νερού ως εξής:

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Αχινού συνολικά δύο (2), θέσεις και ειδικότερα από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Αχινού και Λευκοτόπου αντίστοιχα,

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Βισαλτίας συνολικά τρείς (3), και ειδικότερα από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής,Νικόκλειας και Τριανταφυλλιάς αντίστοιχα,

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Τραγίλου συνολικά δύο (2) και ειδικότερα,από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροθάλασσας και Ιβήρων αντίστοιχα.

Οι υδρονομείς που θα προσληφθούν θα αμοίβονται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα έχουν όλες τις παροχές που προβλέπονται από το Νόµο.

Η αρδευτική περίοδος θα αρχίσει την 1η Απριλίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την 31η  Αυγούστου 2015 µε δυνατότητα παράτασης ως  την 31η Οκτωβρίου 2015.

Η επιλογή και πρόσληψη των υδρονοµέων θα γίνει µε νεώτερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από το Αγρονοµείο Σερρών (µε έδρα το Σκούταρι), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το από 28-3-/15-4-57 Β.∆. κατόπιν προκήρυξης του ∆ηµάρχου (άρθρο 211 του Ν.3584/97 Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών & κοινοτικών υπαλλήλων).

Δείτε ΕΔΩ  την 46/2015 απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου Βισαλτίας