Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

serres h 633 451Το Δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας με την 46/2015 πράξη του  αποφάσισε τη σύσταση επτά (07) θέσεων υδρονοµέων διανοµής του αρδευτικού νερού ως εξής:

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Αχινού συνολικά δύο (2), θέσεις και ειδικότερα από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Αχινού και Λευκοτόπου αντίστοιχα,

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Βισαλτίας συνολικά τρείς (3), και ειδικότερα από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής,Νικόκλειας και Τριανταφυλλιάς αντίστοιχα,

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Τραγίλου συνολικά δύο (2) και ειδικότερα,από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροθάλασσας και Ιβήρων αντίστοιχα.

Οι υδρονομείς που θα προσληφθούν θα αμοίβονται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα έχουν όλες τις παροχές που προβλέπονται από το Νόµο.

Η αρδευτική περίοδος θα αρχίσει την 1η Απριλίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την 31η  Αυγούστου 2015 µε δυνατότητα παράτασης ως  την 31η Οκτωβρίου 2015.

Η επιλογή και πρόσληψη των υδρονοµέων θα γίνει µε νεώτερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από το Αγρονοµείο Σερρών (µε έδρα το Σκούταρι), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το από 28-3-/15-4-57 Β.∆. κατόπιν προκήρυξης του ∆ηµάρχου (άρθρο 211 του Ν.3584/97 Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών & κοινοτικών υπαλλήλων).

Δείτε ΕΔΩ  την 46/2015 απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου Βισαλτίας 

lavarols largeΤο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με προκήρυξη του ανακοινώνει τον νέο διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σαράντα εννέα (49) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών- γυναικών).

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο)(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 07-01-2015, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 30-01-2015, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pentamina

Συνολικά 52.818 θέσεις πεντάμηνης κοινωφελούς εργασίας για άνεργους «ανοίγει» τον Ιανουάριο ο ΟΑΕΔ στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στις περιφέρειες (πλην της Περιφέρειας Αττικής που αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα).

Η προκήρυξη βρίσκεται ηδη στο ΑΣΕΠ και τις επόμενες μερες αναμένεται να πάρει την τελική εγκριση.

Αμέσως μετά αναμένεται η προκήρυξη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα και άλλους φορείς του δημοσίου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ.

Δειτε τον αναλυτικό πίνακα  με τις θέσεις

Δείτε τον πίνακα με τις 87 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Βισαλτίας

europarliamentΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και δοκιμασιών με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων ως «βοηθών» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

 Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 13 Ιανουαρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ) Να είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί στρατολογίας.

δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Απαιτούμενοι τίτλοι και επαγγελματική πείρα Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα (πτυχίο) σχετικό με τη φύση των καθηκόντων και τρία τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πείρας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο σε θέση σχετική με τη φύση των καθηκόντων. ή Πλήρεις σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και έξι τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πείρας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε σε θέση σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Κύρια γλώσσα (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C1) Άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη γλώσσα, υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1 (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: B2). Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Δείτε την προκήρυξη

upologistes 821845297Ο ΟΑΕΔ,ανέπτυξε σε συνεργασία με τη Microsoft, το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής»Πρόκειται για μία πρωτοβουλία για τη δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, την οποία υλοποίησαν από κοινού ο ΟΑΕΔ και η Microsoft και χάρη στην οποία, όσοι από τους εγγεγραμμένους ανέργους το επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ακόμη προσόν στην προσπάθειά τους για (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στη διεθνή πλατφόρμα της Microsoft, IT Academy, που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κάθε εγγεγραμμένος θα έχει αποκτήσει εφόδια που θα ενισχύουν σημαντικά το εργασιακό του προφίλ.

Το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής» έχει αναπτυχθεί με ορίζοντα τριετίας και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας μεγάλης γκάμας μαθημάτων για όλα τα επίπεδα, με προοπτική να εμπλουτιστεί, ώστε να παρέχει ακόμη περισσότερα οφέλη.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις εξής υπηρεσίες:

GFΔημοσιεύτηκε σήμερα σε  ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας και των συναρμόδιων υπουργείων για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ για το έτος 2014 - 2015. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έκδοση της προκήρυξη του προγράμματος όπου θα προβλέπει όλες τις προθεσμίες για τις αιτήσεις των ανέργων.

Η απόφαση προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι άνεργοι για το πρόγραμμα δηλαδή την μοριοδότηση ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής αλλά και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν στους φορείς πρόσληψης τους για όσους βέβαια ωφεληθούν από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Ενδεικτικά τα προγράμματα αυτά, εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: