Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2015 με τα παρακάτω στοιχεία

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

5.049.731,12

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

93.200,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

279.852,02

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

1.929.343,44

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.531.788,19

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

2.209.115,61

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

399.241,00

Σύνολo Πόρων

11.492.271,38

     

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.087.188,72

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.192.559,53

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

77.937,50

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

584.640,08

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.204.628,64

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

627.572,90

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

3.245.711,63

     
 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

40.000,00

73

Έργα

2.134.099,59

74

Μελέτες

132.045,09

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

130.000,00

9111

Αποθεματικό

35.887,70

Σύνολo εξόδων και πληρωμών

11.492.271,38

     
     

 

 

Στο πλαίσιο της κατάργησης της χειρόγραφης θεώρησης βιβλιαρίων, ο ΟΓΑ πλέον προχωρά στην αυτόματη ανανέωση της Ασφαλιστικής Ικανότητας των δικαιούχων περίθαλψης του Οργανισμού.

Η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που έληγε στις 31-12-2014, ανανεώθηκε έως και 28-2-2015.

Η Ασφαλιστική Ικανότητα των δικαιούχων θα ανανεωθεί ηλεκτρονικά από τη Μηχανογράφηση του ΟΓΑ, περί το τέλος Φεβρουαρίου 2015, οπότε και θα είναι ενημερωμένο το Μητρώο Εσόδων Ασφαλισμένων και το Μητρώο Πληρωμών Συντάξεων για τις περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων. Οι λοιπές κατηγορίες, όπως μοναχοί, αλλοδαποί, μισθωτοί και αγρεργάτες θα ενταχθούν σταδιακά, είτε αυτόματα από τον ΟΓΑ ή μεμονωμένα κατόπιν προσέλευσης τους στους κατά τόπους ανταποκριτές.

Οι δικαιούχοι αυτοί δεν χρειάζεται πλέον να προσέρχονται στους Ανταποκριτές για θεώρηση βιβλιαρίων (εκτός βέβαια αν έχουν έμμεσα μέλη, ή αν πρόκειται να αλλάξουν βιβλιάριο).

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Νιγρίτας, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.
3.Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης.
4.Τις υπ’αριθμ. 18/2014 και 56/2014 αποφάσεις Δ.Σ. ΔΕΥΑΝ,

προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2013 της ΔΕΥΑ Νιγρίτας, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Οι φάκελοι προσφορών θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Νιγρίτας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 62200 – Νιγρίτα Σερρών, έως και την30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα11.00 π.μ.. Προσφορές που θα ληφθούν από τη ΔΕΥΑΝ μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2322025450 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

ekloges2015Εκδόθηκε η συγκεντρωτική εγκύκλιος η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφονται όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος περιέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία των εκλογών, τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια, την κτήση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, την υποβολή των υποψηφιοτήτων, την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών και τον τρόπο εκλογής τους.  Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου έως την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.  Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

 

kalpes-grafima-550x400 cΕκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 58/51791/31.12.2014: Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012, A' 57),απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειαςαπουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από την 31η Δεκεμβρίου 2014 έως την 25η Ιανουαρίου 2015.

Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγ κης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου. 

Δείτε ακόμη την με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

 

 

 

 

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis